Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan de opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een dienst. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: degene die een opdracht aanvaardt. Onder een opdracht wordt verstaan: een opdracht tot het verstrekken van een eenvoudig rapport, hetgeen geen inhoudelijk inzicht beoogt te geven in de technische staat van de installaties en/of bouwkundige elementen.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met opdrachtnemer zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 OVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 3 OFFERTES

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten keuringen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Wanneer opdrachtnemer geen schriftelijke offerte heeft uitgebracht komt een overeenkomst eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van opdrachtnemer of doordat zij een aanvang maakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT EN HET BETREKKEN VAN DERDEN DAARBIJ

Adres: Laan van Chartroise 88  Postcode: 3552 EX Utrecht  Telefoon: 085 060 7816  Email: info@hasibo.nl  KvK Utrecht: 71960708  btw-nummer: NL 858919370B01

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 5 TARIEVEN

 1. De verschuldigde financiële vergoeding is exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat aangegeven.
 2. In het tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reiskosten en fotokosten kunnen worden doorberekend. Reiskosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 4. Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 5. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 4 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
 7. De courtage wordt in rekening gebracht per afzonderlijke onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken echter een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld, gezien de ligging ten opzichte van elkaar, dan worden zij voor de financiële beloning toch beschouwd als afzonderlijke onroerende zaak.
 8. Verderstrekkende werkzaamheden worden verricht tegen een overeengekomen uurtarief.

Adres: Laan van Chartroise 88  Postcode: 3552 EX Utrecht  Telefoon: 085 060 7816  Email: info@hasibo.nl  KvK Utrecht: 71960708  btw-nummer: NL 858919370B01

ARTIKEL 6 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen en onverminderd het recht op gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling noodzakelijk is en is opdrachtgever 3,00 % per maand boeterente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 50,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
 3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten voor zover deze nog niet is uitgevoerd, totdat betaling is geschied, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ontbinding dient te geschieden door een schriftelijke verklaring. Dit onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
 4.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5.  Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

ARTIKEL 7 UITVOERINGSWIJZE

ARTIKEL 8 ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Opdrachtgever verstrekt de opdracht tot taxatie aan Hasibo. De verantwoordelijkheid voor de opname en het daaruit voortvloeiende energielabel berusten volledig bij Hasibo.
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Adres: Laan van Chartroise 88  Postcode: 3552 EX Utrecht  Telefoon: 085 060 7816  Email: info@hasibo.nl  KvK Utrecht: 71960708  btw-nummer: NL 858919370B01

ARTIKEL 9 OPSCHORTING, INTREKKING, BEËINDIGING EN ONTBINDING

 1.  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5.  Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de opdracht.
 7. Opdrachtnemer behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.
 8. In geval van intrekking van een opdracht door opdrachtgever die nog niet volledig is uitgevoerd, is een courtage verschuldigd gelijk aan de helft van de courtage voor een volledig uitgevoerde opdracht.
 9. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 10. Bij niet accepteren van de offerte heeft opdrachtnemer het recht om de kosten voor het maken van de offerte op basis van het alsdan geldende uurtarief in rekening te brengen.
 11. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade ter zake de verrichte werkzaamheden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het netto declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 3. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen zes maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Adres: Laan van Chartroise 88  Postcode: 3552 EX Utrecht  Telefoon: 085 060 7816   Email: info@hasibo.nl  KvK Utrecht: 71960708  btw-nummer: NL 858919370B01

ARTIKEL 11 VRIJWARINGEN

 1.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

ARTIKEL 13 GEBRUIK ENERGIELABEL

 1. Het staat opdrachtgever vrij het energielabel of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden te stellen, mits hij de gestelde financiële vergoeding aan opdrachtnemer heeft voldaan. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever een direct zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling een opeisbare boete verschuldigd van € 2.000,- per overtreding en van € 250,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtnemer stelt het energielabel niet ter beschikking aan derden dan na voorafgaande toestemming van opdrachtgever.

Adres: Laan van Chartroise 88  Postcode: 3552 EX Utrecht  Telefoon: 085 060 7816   Email: info@hasibo.nl  KvK Utrecht: 71960708  btw-nummer: NL 858919370B01

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 WIJZIGINGEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

ARTIKEL 17 AUDIT

Door verplichtingen vanuit de certificeringsinstelling zijn wij genoodzaakt om jaarlijks(2% van de afgemelde energielabels) interne en externe audits te verrichten dit betekent dat de opdrachtgever rekening moet houden met eventuele audit op de desbetreffende projectlocatie. Hier zal de auditor controleren of Handelsnaam Hasibo de kwaliteitsnormen van de BRL9500 heeft gehanteerd en op correcte manier heeft gehandeld bij het genereren van een energielabel. Om deze audit te kunnen verrichten zal er vanuit de opdrachtnemer minimaal 2 weken van te voren worden aangekondigd dat er een audit zal plaatsvinden. De opdrachtgever is hierbij verplicht om mee te werken en dient bij geldige reden hiervoor contact op te nemen met de opdrachtnemer om dit aan te kaarten.